Woonkracht10 vastgoedstrategie nieuwbouw
Woonkracht10 vastgoedstrategie verduurzamen
Woonkracht10 vastgoedstrategie conceptueel bouwen

Solide vastgoedstrategie

Verbeteren, verduurzamen & vernieuwen woningbestand

Onze woningen, daar begint het voor ons als woningcorporatie allemaal mee. Wij willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze klanten. Woningen die van goede kwaliteit zijn en die aansluiten op uiteenlopende woonwensen en -behoeften, nu en in de toekomst. Daar werken we binnen Woonkracht10 met zijn allen aan, in nauwe samenwerking met gemeenten, (bouw)partners en bewoners.

In 2021 is vastgoedsturing een vaste waarde geworden in onze organisatie. Met inbreng van de gebiedsteams hebben we 60 complexplannen gerealiseerd. Ook is gewerkt aan wijkplannen voor Souburgh (Alblasserdam) en Zwijndrecht-West. En met de ontwikkeling van een nieuw investeringsstatuut, rendementsbeleid en rendementsmatrix hebben we belangrijke stappen gezet om toekomstige vastgoedprojecten sneller te laten verlopen.

Ook in 2021 hebben we ons vastgoed verbeterd, verduurzaamd en vernieuwd. Behalve dat we woningen

veiliger hebben gemaakt en badkamers, keukens en toiletten hebben vernieuwd, hebben we projectmatig
€ 17,4 miljoen geïnvesteerd in ons woningbestand. Voor de CKC-locatie (Alblasserdam) en de Indische Buurt fase 1 (Zwijndrecht) hebben we gekozen voor conceptueel bouwen. De bouw van de eerste 29 woningen in Indische Buurt is gestart.

We hebben stappen gezet om de samenwerking met onze RGS-partners voor het planmatig onderhoud in combinatie met energetische verbeteringen te optimaliseren.
Afgelopen jaar zijn 232 woningen naar de energiezuinige labels A en B gebracht.
Een grote verduurzamingsslag maken we als we in 2022 beginnen met het aansluiten van de eerste 200 van in totaal 1.160 woningen op het warmtenet. Hiervoor hebben we afgelopen jaar de samenwerkingsovereenkomst met HVC en de andere corporaties getekend en de uitvoering voorbereid.

Dit waren de doelen voor 2021

 • We voeren de beleidsachtbaan in en zoeken actief samenwerking met o.a. de gebiedsteams. We benutten de SAM-tool voor de beleidsuitwerking en de vastgoedbegroting en voeren de nieuwe investerings- en rendementskaders in.
 • Op basis van de assetmanagementtafels stellen we minimaal 60 complexplannen op. We stellen twee wijkplannen op voor Souburgh in Alblasserdam en West in Zwijndrecht.
 • De rendementsmatrix laat per complex zien welke rendementen (financieel en maatschappelijk) worden behaald. Dat geeft ook meer zicht op prioritering van investeringen.
 • Investeringsvoorstellen (initiatiefdocumenten/startbesluiten) voor verbeterprojecten en (sloop/)nieuwbouw zijn minimaal drie jaar voor uitvoering klaar.
 • We maken afspraken met Papendrecht, Zwijndrecht en Alblasserdam over samenhang tussen regionale groeiambitie en de aanpak van de wijken met herstructureringsopgaven.
 • We bereiden de verkoop voor van ons bezit in Hendrik-Ido-Ambacht (581 woningen) aan lokaal actieve corporaties.
 • We bereiden de aankoop voor van het bezit van Mooiland in Alblasserdam (161 woningen) en Zwijndrecht (154 woningen + 24 garages).
 • We werken verder aan Stationskwartier (Zwijndrecht) en Kraaihoek (Papendrecht). De Wipmolen- en CKC-locatie (Alblasserdam) worden concreter.
  • Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met HVC werken we een plan van aanpak uit om 1.160 woningen met SAH-subsidie vanaf 2022 aan te sluiten op het warmtenet.
  • We ronden het veiligheidsprogramma af (brandveiligheid, asbest, legionella, open verbrandingstoestellen); wat vanuit veiligheidsrisico moet en wat financieel kan, zijn in balans.
  • Met een realistische begroting streven we naar voorspelbare uitgaven in het Dagelijks Onderhoud. We vernieuwen minimaal 300 badkamers, toiletten en keukens.
  • We starten eerder met het begrotingsproces zodat de MJOIB uiterlijk eind juli klaar is en kan worden aangeleverd aan de afdeling Financiën ten behoeve van de MJB.
  • De meerjarenonderhouds- en investeringsplanning wordt meer betrouwbaar en voorspelbaar. We herijken ons onderhouds- en duurzaamheidsbeleid (ook in relatie tot het vergrijzingsbeleid) en optimaliseren de samenwerking met de RGS-ketenpartners, o.a. om de verduurzaming in het juiste tempo en met de gewenste kwaliteit door te zetten.
  • We werken aan verdere professionalisering en digitalisering van het inkoop-, contract- en datamanagement.
  2019 in cijfers Woonkracht10

  Bekijk ook onze prestaties op het gebied van vastgoedstrategie.

  PRESTATIES

  Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

  HUURDERS & THUIS GEVEN

  Onze huurders vertellen
  wat 'Thuis Geven'
  voor hen betekent.

  PARTNERS & SAMENWERKEN

  Onze partners
  vertellen over
  'Samen Thuis Geven'.

  DOWNLOADS

  Bekijk het hele jaarverslag en
  de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

  Reacties

  Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

  Contactgegevens

  Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
  Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

  Telefoon (078) 620 20 00
  communicatie@woonkracht10.nl
  www.woonkracht10.nl

  Kamer van Koophandel  23060266

  We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
  van 08.30 tot 16.30 uur.