Woonkracht10 beheerkracht - MFC Alblasserdam
Woonkracht10 beheerkracht -schoonmaak
Woonkracht10 beheerkracht - in de wijk

Goede beheerkracht

Prettig wonen in veilige en vitale buurten

Onze huurders hechten niet alleen aan goede, betaalbare woningen, passend bij hun wensen en behoeften. Net zo belangrijk is dat de buurten waar die woningen staan veilig en vitaal zijn, met een mix van bewoners die prettig samenwonen, óók als ze ouder worden. Dit kunnen we niet in ons eentje realiseren. Zeker niet omdat door toenemende kwetsbaarheid en vergrijzing en als gevolg van de coronamaatregelen de leefbaarheid op veel plekken onder druk staat. Daarom zoeken we ook op dit vlak nadrukkelijk de samenwerking. Met onze huurders, met gemeenten, met maatschappelijke partners maar ook intern tussen medewerkers van verschillende afdelingen.

Gebiedsgericht werken helpt om meer en nauwer samen te werken, intern en extern. In 2021 heeft dit echt vorm gekregen binnen onze organisatie. Met als resultaat sterkere en zelfstandig opererende kernteams. En meer ruimte voor gebiedsregisseurs om zich te focussen op de interne en externe samenwerking. Mede hierdoor zijn de banden met gemeenten, lokale organisaties én met de CombiRaad verder versterkt.

We hebben onze inzet voor de leefbaarheid in ‘onze’ buurten geïntensiveerd. Met extra wijkbeheerders in sterkere kernteams. Met nieuwe middelen zoals de Apptimize-app 

waarmee wordt vastgelegd hoe het is gesteld met ‘schoon, heel en veilig’ in woongebouwen. Maar bijvoorbeeld ook door in samenwerking met leegstandsbeheerders leegkomende woningen in herstructureringsgebieden tijdelijk te verhuren.
En samen met gemeenten, lokale partners én bewoners hebben we diverse leefbaarheidsprojecten uitgevoerd.

In 2021 heeft ons vergrijzingsbeleid echt handen en voeten gekregen. In coalitie met de gemeente Papendrecht en zorgorganisaties Rivas en Waardenburgh hebben we bepaald wat we verstaan onder een levensloopbestendige buurt. Op basis daarvan gaan we in hetzelfde coalitieverband zo’n buurt realiseren in de Papendrechtse wijk Kraaihoek. We hebben 26 woongebouwen geselecteerd die het Senior+ label krijgen en bepaald hoe we die gaan aanpassen. En we hebben in zes woongebouwen in totaal 56 nieuwe stallingsplaatsen voor scootmobielen gerealiseerd.

Het thema huisvesting voor kwetsbare groepen is met de gelijknamige agenda goed op de kaart gezet. De eerste resultaten zijn ook al zichtbaar: mooie nieuwe samenwerkingsverbanden met onder andere gemeenten en collega-corporaties, een logeerwoning voor gezinnen en de inzet van sloopwoningen als tijdelijke huisvesting voor kwetsbare mensen.

Dit waren de doelen voor 2021

  • Gebiedsgericht werken onder leiding van de gebiedsregisseur krijgt echt vorm, met inzet per gemeente en participatie in gebiedsgerichte coalities.
  • De drie gebiedsteams dragen bij aan de Buurtaanpak Blokweer in Alblasserdam, de Klimaatadaptatie in Papendrecht en de Buurtaanpak in Zwijndrecht.
  • Onze grote ambitie om ons vastgoed te verbeteren, betekent ook een grote inzet van de gebiedsregisseurs en projectconsulenten.
  • Onze positionering in het sociaal domein brengen we ten uitvoer in een vitale coalitie in Papendrecht met de focus op vergrijzing en verduurzaming.
  • We concretiseren ons vergrijzingsbeleid, door ‘samenwerking’ en ‘fysieke aanpak’.
2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van beheerkracht.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.