Woonkracht10 - rentmeesterschap 1e paal
Woonkracht10 rentmeesterschap renovatie
Woonkracht10 rentmeesterschap

Adequaat rentmeesterschap

Balans zoeken tussen ambities en financiële mogelijkheden

We willen maximaal van betekenis zijn voor onze klanten.
Nu en in de toekomst. Maar onze financiële middelen zijn beperkt. Met adequaat rentmeesterschap zoeken we de balans tussen onze opgaven en ambities en onze financiële mogelijkheden. En daar betrekken we belangrijke belanghebbenden bij, zoals de CombiRaad en de gemeenten.

Tot 2026 kunnen we onze ambities waarmaken met behoud van onze goede financiële positie. Om dat in de jaren daarna ook vol te houden, moeten we financieel en volkshuisvestelijk keuzes maken. In nauw overleg met onze Raad van Commissarissen (RvC) hebben we besloten om onze interne ratio’s iets op te rekken. Zo kunnen we volkshuisvestelijk maximaal stretchen zonder in de financiële problemen te komen. Dit is in 2021 vastgelegd in de financiële beleidsdocumenten. We hebben een vliegplan ontwikkeld om zicht te houden op de ontwikkelingen zodat we bij financiële tegenvallers tijdig kunnen bijsturen. Zo blijven onze inzet en onze financiële gezondheid in evenwicht. We hebben het vliegplan besproken met de wethouders Wonen en met de CombiRaad. Zodoende hebben zij inzicht in wat Woonkracht10 kan waarmaken. En kunnen we gezamenlijk bepalen welke keuzes wij maken als bijsturen nodig is.

We hebben in 2021 stappen gezet om onze bedrijfslasten verder te beheersen. Budgetten en uitgaven zijn op

afdelingsniveau inzichtelijk zodat budgethouders daar goed oog op kunnen houden. De businesscontrollers zijn hierbij hun kritische sparringpartners. Op basis van ons nieuwe ondernemingsplan volgen in 2022 verdere acties om onze bedrijfslasten te matigen en onze doelmatigheid te vergroten.

Door rijksbeleid zijn de huren in 2021 bevroren. Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een relatief hoge huur, hadden recht op huurverlaging.

Onze strategie om huurachterstand vroeg te signaleren en er snel actie op te ondernemen, heeft resultaat: in 2021 daalde het huurachterstandspercentage en was maar één ontruiming op basis van huurachterstand. Slechts een klein aantal huurders is door de coronacrisis in betalingsproblemen gekomen. Met hen zijn maatwerkafspraken gemaakt. Zodoende is het effect van de coronacrisis op onze huurinkomsten nog altijd beperkt.

Dit waren de doelen voor 2021

 • Vanwege de (on)mogelijkheid van een duurzaam verdienmodel voor Woonkracht10 na 2025, ontwikkelen we een door onze stakeholders gedragen vliegplan en stellen dat vast.
 • We stellen het herijkte financieel beleid (incl. rendementsbeleid) en de nieuwe financieringsstrategie 2021-2025 vast.
 • Nadat 2020 in het teken stond van corona en het continu bijstellen van de bedrijfsvoering, focussen we in 20201 om grip te krijgen op de bedrijfslasten.
  • Op basis van de Aedes-benchmark voor wat betreft de bedrijfslasten voeren we een plan uit om onze bedrijfslasten te verlagen en onze doelmatigheid te vergroten.
  • De businesscontrollers komen in positie zodat zij de lijnmanagers kunnen ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid als proceseigenaren in de planning- en controlcyclus.
  2019 in cijfers Woonkracht10

  Bekijk ook onze prestaties op het gebied van adequaat rentmeesterschap.

  PRESTATIES

  Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

  HUURDERS & THUIS GEVEN

  Onze huurders vertellen
  wat 'Thuis Geven'
  voor hen betekent.

  PARTNERS & SAMENWERKEN

  Onze partners
  vertellen over
  'Samen Thuis Geven'.

  DOWNLOADS

  Bekijk het hele jaarverslag en
  de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

  Reacties

  Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

  Contactgegevens

  Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
  Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

  Telefoon (078) 620 20 00
  communicatie@woonkracht10.nl
  www.woonkracht10.nl

  Kamer van Koophandel  23060266

  We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
  van 08.30 tot 16.30 uur.