Thuis Geven volgens de CombiRaad

'Bewonersparticipatie naar een hoger level.'

Theo Wolters, Cent de Haan & Leo Hartkoren

Dagelijks bestuur CombiRaad en BAG-lid (Cent de Haan)

In nauw overleg hebben we in 2021 de samenwerking met de CombiRaad en de bewonersadviesgroepen (BAG’s) tegen het licht gehouden en herijkt. Leo Hartkoren en Theo Wolters, voorzitter en penningmeester van de CombiRaad, lichten toe waarom en met welk resultaat, Cent den Haan vertelt hoe hij als BAG-lid de samenwerking ervaart.
 
“We waren een eind op weg om de bewonersparticipatie op een hoger level te krijgen”, gaat Leo van start. “Maar toen kwam corona, moest het overleg ineens digitaal, waren er bij Woonkracht10 personeelswisselingen en verzandde de participatie een beetje. Daarover hebben we onze zorgen uitgesproken en dat heeft geleid tot een complete update van de participatiemap. De participatiemap die er nu ligt, maakt helder waar wij en de BAG’s wél van zijn en waarvan niet. En dat de belangrijkste schakel de driehoek is tussen de projectcontactpersoon van de CombiRaad en projectleider en projectconsulent van Woonkracht10. Verder is vastgelegd dat Woonkracht10, de CombiRaad en de BAG’s samenwerken met elk een eigen verantwoordelijkheid. En dat gelijkwaardigheid en een constructief-kritische houding de basis zijn van die samenwerking.”
 
“Het belangrijkste resultaat is wat mij betreft dat ieders rol in de driehoek weer duidelijk is en dat goed is vastgelegd wie wie informeert en wanneer”, vult Theo aan. “Dat werkt. We worden beter geïnformeerd en de samenwerking in de driehoek is verbeterd. Een grote verbetering is ook de participatiekalender. Daarin staat wanneer de overleggen tussen CombiRaad en bestuur en MT moeten plaatsvinden en wanneer wat aangeboden moet worden. Belangrijk, want in een jaar moet een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Met een vaste kalender vergeet je niks.” 
 
Positief verrast over invloed BAG
De projectcontactpersoon heeft een prominentere positie gekregen. In de driehoek én in het ondersteunen van de BAG’s. Theo is de projectcontactpersoon voor de BAG De Savornin Lohmanweg in Alblasserdam waarvan Cent lid is. “Het is de eerste keer dat ik op deze manier betrokken ben bij Woonkracht10”, vertelt Cent. “In het begin betwijfelde ik in hoeverre bewoners invloed hebben op de gang van zaken. Maar ik ben positief verrast. Bij de presentatie van het plan werd de BAG gevraagd om suggesties te doen. Een aantal daarvan is ook overgenomen. Bijvoorbeeld thermostatische kranen op alle radiatoren en een stopcontact in de douche. Het voelt goed dat die wensen zijn meegenomen. Of neem de opruimdag die in 2021 is georganiseerd. Als BAG hoorden we dat veel bewoners erg opzagen tegen de opknapbeurt van de berging omdat die helemaal vol stond. Dat hebben we met Woonkracht10 besproken en die heeft toen een dag georganiseerd waarop overtollige spullen centraal werden afgevoerd. Dat is heel erg gewaardeerd door de bewoners, ook omdat het een stuk saamhorigheid bracht.”
 
“We zijn blij met de ondersteuning van de CombiRaad”, gaat Cent verder. “Voor mij en de vier andere bewoners in de BAG is alles nieuw. Het is heel prettig dat er iemand is die weet wat er speelt. Een hot item is bijvoorbeeld in hoeverre de huurverhoging past bij de besparing die de isolatie oplevert. Ik had daar geen weet van, maar Theo attendeerde erop dat er een vergoedingentabel is van Aedes en de Woonbond die daar richtlijnen voor geeft. We hopen dat Woonkracht10 die tabel gaat hanteren.” Theo: “Woonkracht10 ging met de huurverhoging uit van de theoretische besparing maar die is voor iedereen anders. De tabel van Aedes en de Woonbond is op basis van de daadwerkelijk ervaren besparing als je van bijvoorbeeld energielabel E naar energielabel B gaat. Wij maken ons sterk dat deze methodiek voor alle huurders wordt gebruikt.”
 
Prima overleg in 2021
Daarmee zijn we terug bij het overleg tussen het bestuur van de CombiRaad en Woonkracht10. Behalve over de vernieuwing van de participatie is in 2021 volgens Leo prima overleg geweest over diverse andere onderwerpen. “De manager Vastgoed heeft ons fantastisch meegenomen in de gigantische stappen die Woonkracht10 de komende jaren wil zetten om het oude woningbezit te upgraden. Onze inspraak daarop gaat bijvoorbeeld over het naar voren halen van bepaalde projecten. Woonkracht10 beslist, maar wij hebben daar een stem in. Ook in de prestatieafspraken zijn we op beleidsniveau goed meegenomen. Wij attenderen vooral op het belang van leefbaarheid, om die op peil te houden. Daar heb je alle partijen voor nodig. Wij zijn er scherp op dat Woonkracht10 dat niet alleen hoeft te dragen.” Leefbaarheid en de aanpak van het oude woningbezit zijn wat Leo en Theo betreft ook precies de onderwerpen voor ‘radicale samenwerking’. “En”, voegt Leo toe, ‘de woonopgave is ook heel belangrijk om met elkaar op te pakken. Hoe krijgen we de doorstroming op gang zodat meer mensen een woning kunnen krijgen? Daar heb je verschillende middelen voor nodig. Woonkracht10 is in de lead maar als huurdersvertegenwoordiging kunnen wij meedenken over maatwerk waarmee je bewoners kunt verleiden te verhuizen.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.