Thuis Geven volgens Pieter Hans de Goede & Arno Kleijn

'Vertrouwen is de bakermat van RGS,
goede informatie een voorwaarde.'

Pieter Hans de Goede & Arno Kleijn

Directeur De Goede Vastgoed-onderhoud (links) en  directeur Hemubo

Afgelopen jaar hebben we de samenwerking met onze zes RGS-partners (Resultaat Gericht Samenwerken) verder geïntensiveerd. Pieter Hans de Goede en Arno Kleijn, directeur bij respectievelijk De Goede Vastgoedonderhoud en Hemubo, twee van de RGS-partners, vertellen over wat al is bereikt en wat de verdere ambities zijn.

Hemubo en De Goede Vastgoedonderhoud werken al meer dan 25 jaar voor Woonkracht10 en haar voorgangers. Sinds 2019 gebeurt dat met de vier andere onderhoudspartijen in ketensamenwerking volgens de RGS-methodiek. Pieter Hans: “Partijen als Hemubo en De Goede hebben de deskundigheid en kennis in huis om een integrale onderhoudspartner voor opdrachtgevers te kunnen zijn. Een partner die strategisch meedenkt en een deel van het risico overneemt. In de RGS-samenwerkingsvorm ligt het risico van het ontwerp en de uitvoering bij de opdrachtnemende partij. De opdrachtgever krijgt zo een stukje budgetzekerheid.” “Als co-maker zijn wij meerjarig verantwoordelijk voor de investering die de opdrachtgever doet om zijn ambitie in te vullen”, vult Arno aan. “Met andere woorden: als wij het werk niet goed doen, dan dragen we zelf de kosten.” 

Hoge klanttevredenheid
“Omdat we budgetverantwoordelijk zijn en zelf meedenken over het ontwerp, is de kwaliteit van het eindresultaat beter en de klanttevredenheid hoger”, voegt Pieter Hans toe. Bij RGS ligt de focus op de planvorming. De ketenpartners ontwikkelen verschillende scenario’s die passen bij het eindresultaat dat Woonkracht10 wenst. Arno: “Voor de ontwikkeling van de onderhoudsscenario’s inventariseren we van tevoren de technische staat van de woningen en wat nodig is qua verduurzaming. Maar we kijken ook naar de woonbeleving van bewoners en welke klachten zij eventueel hebben. Dat nemen we mee in de planontwikkeling. Voor bewonerstevredenheid en de woonkwaliteit die bewoners ervaren, zijn ook duidelijke doelstellingen afgesproken. Samen werken we eraan om die te halen.” “Een scenario geeft ook doorzicht naar toekomstig onderhoud”, vult Pieter Hans aan. “Daarmee kun je aan bewoners laten zien wat ze in de komende jaren mogen verwachten. Dat kan ook bijdragen aan een hogere klanttevredenheid.” 

“Omdat we in de scenario’s de onderhoudscyclus meenemen en plannen op elkaar afstemmen, wordt de voorspelbaarheid groter”, gaat Arno verder. “En integraal werken, met meer uniformiteit, is efficiënter. Dat is ook ons belang. Voor de grote nieuwbouw-, onderhouds- en verduurzamingsopgave in Nederland zijn veel mensen nodig, terwijl de kennis en kunde beperkt aanwezig is. Door kennis te delen, efficiënt samen te werken, kunnen we die opgave met minder mensen doen en de continuïteit van onze organisatie zekeren. Het is een win-winsituatie.”

Gelijkwaardige partners
Bij RGS moet Woonkracht10 dus meer sturen op resultaat en meer durven overlaten aan de ketenpartners. Vertrouwen is de bakermat van RGS, goede informatie een voorwaarde, aldus beide directeuren. Ze vertellen dat Woonkracht10 een onafhankelijke ketenregisseur heeft aangesteld om het vertrouwen verder te verdiepen en de samenwerking te optimaliseren. “Uniek voor Woonkracht10 is dat ze zich als opdrachtgever ook kwetsbaarder wil opstellen”, vindt Pieter Hans. “Woonkracht10 en de zes ketenpartners zijn nu echt zeven gelijkwaardige partners.” Arno: “Daardoor heeft de ketensamenwerking veel meer draagkracht gekregen en is een kwalitatief hoogwaardigere samenwerking ontstaan.” Pieter Hans: “Het gaat erom dat we de kennis aan twee kanten van de tafel goed gebruiken. Om een goed scenario te maken, zijn wij afhankelijk van de informatie van Woonkracht10, zoals de complex- en wijkstrategie.” Naar de toekomst toe, om ‘samen radicaal’ verdere stappen te zetten in RGS, zijn die informatieverstrekking en een heldere toewijzing van de complexen door Woonkracht10 belangrijke aandachtspunten. Arno: “Om echt de versnelling te pakken in de onderhouds- en verduurzamingsopgave zijn duidelijke keuzes nodig.” Pieter Hans: “Wat wil Woonkracht10 met haar complexen? Als partners kunnen wij daarin meedenken. Wanneer wij kunnen werken op basis van duidelijke, consequente complexstrategieën, gaat er geen energie verloren.” 

“Samen radicaal doen wat nodig is, dat gaat wat ons betreft verder dan het onderhouden van woningen”, gaat Pieter Hans verder. “We willen ook bijdragen aan de sociale cohesie, in een complex, een wijk én de maatschappij. Betrek ons als partner eerder en laat ons breder meekijken, naar de leefomgeving, duurzaamheid maar ook het social return on investment: het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” “Dat is ook een duidelijke opdracht naar ons toe”, voegt Arno toe. “Dat wij bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke taak van de corporatie. In gezamenlijkheid.” Daaraan zitten veel haken en ogen, aldus beide directeuren. Pieter Hans: “Maar als het wél lukt, als een ploeg bijvoorbeeld een Wajongere een kans heeft gegeven en het gaat goed met zo’n jongen, daarover wordt jaren later nog gepraat. Dat genereert een olievlek. En we kunnen iedere extra medewerker heel goed gebruiken.”  

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.