Thuis Geven volgens Jos Huizinga

'Lorem ipsum.'

Jos Huizinga

Wethouder van o.a. ruimtelijke
ontwikkeling en grote projecten
Gemeente Zwijndrecht

Ervoor zorgen dat mensen met psychiatrische of psychosociale problemen of een verslavingsprobleem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Met dit doel werken zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties in de Drechtsteden aan de Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen. Mireille Henderson is programmamanager van deze agenda. Zij licht toe welke rol corporaties, gemeenten én de buurt hebben bij deze gezamenlijke opgave. En waarom het belangrijk is dat we ons hiervoor inzetten.

“Mijn eerste confrontatie met intolerantie voor mensen die anders zijn, was bij de kassa van een supermarkt. Daar stonden ouders met hun gehandicapte zoon in de rij. De zoon, zo te zien de leeftijd van 40 gepasseerd, zat in een grote rolstoel en maakte intense geluiden. In de kassarij staarden mensen hem aan. En een meneer maakte de opmerking 'wat een irritant geluid, kan je dat mens voortaan niet thuis laten?'. Het zijn deze momenten dat ik mij besef dat het passend huisvesten van kwetsbare mensen verder gaat dan alleen afspraken maken tussen gemeenten en corporaties.

Lange tijd werden kwetsbare groepen opgevangen in voorzieningen buitenaf, ver van de stad. Landelijk is de ontwikkeling dat dit wordt afgebouwd. De opgave is nu om deze mensen binnen de wijk een passend thuis te bieden. Waarbij er aandacht moet zijn voor zowel de kwetsbare bewoner als voor de andere wijkbewoners. Een groot deel van de mensen met de genoemde problemen kan met de juiste begeleiding heel goed zelfstandig wonen. Soms is een andere setting nodig, bijvoorbeeld een kleinschalig woonconcept waar zorg en ondersteuning nabij is, maar net zo goed in de wijk. In het overgrote deel van de gevallen gaat de integratie in de wijk prima. Het is belangrijk dat we dit doen want de wensen en dromen van kwetsbare groepen verschillen vaak niet van die van jou en mij. Sterker nog er zit vaak geen enkel verschil in: iedereen wil graag een eigen plek in de maatschappij. 

Welwillendheid en bereidheid bij corporaties
Corporaties pakken echt hun verantwoordelijkheid bij de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik zie veel welwillendheid en bereidheid om passende woningen te bieden, zeker ook bij Woonkracht10. Dat bleek bijvoorbeeld afgelopen jaar toen de corporaties een aantal woningen toezegden voor mensen afkomstig uit de opvang. Door de coronamaatregelen hebben we acuut en creatief moeten handelen om dak- en thuislozen van straat te halen. Het is immers moeilijk als je 'thuis moet blijven' terwijl je geen (t)huis hebt! De rol van corporaties is in meerdere opzichten essentieel. Ze kunnen meedenken en aan de bel trekken. Dankzij hun aanwezigheid in wijken en buurten kunnen ze een partner zijn, in goede én in uitdagende tijden. Omdat corporaties in de haarvaten van de wijken zitten, kunnen zij onder andere een belangrijke rol spelen in de signalering. Ze kunnen snel signaleren waar het fout dreigt te gaan maar óók inspireren waar het goed gaat.  

Solidariteit
Wat de rol van de gemeenten betreft is het belangrijk dat zij de signalen die binnenkomen, oppakken. En dat een gemeente op bestuurlijk niveau lef toont, ook in moeilijke situaties waar de corporatie en de zorginstelling er samen niet uitkomen. Ervaring leert tenslotte dat acceptatie (van elkaars 'gebruiksaanwijzing') in de wijk niet altijd vanzelfsprekend is. De rol van de gemeente is dan randvoorwaardelijk, de onafhankelijke derde die concreet meehelpt om een oplossing te vinden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te huisvesten. Het is van belang dat iedere partner, vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, een bijdrage levert. Het samenbrengen van de verschillende belangen en perspectieven is dan essentieel. Een belangrijke ontwikkeling in 2020 is dat gemeenten binnen de regio Drechtsteden en Alblasserwaard hebben aangegeven hun lokale bijdrage te leveren om samen aan deze woonzorgopgave te werken. 

De rol van de buurt
Behalve de corporaties, de gemeenten en de zorgorganisaties is er nog een vierde ‘partij’ die een belangrijke rol speelt. En dat is de buurt. Los van het feit dat we als professionals goed moeten samenwerken om kwetsbare mensen duurzaam te huisvesten, vraagt deze opgave ook iets van buurtbewoners. Hun rol is zó belangrijk, en daar hebben we niet altijd voldoende invloed op. Behalve dan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het huisvesten van kwetsbare mensen in buurten goed gaat. Dat er goede begeleiding is. En dat als buurtbewoners toch overlast hebben, er snel wordt ingegrepen. Zodat burgers er vertrouwen in krijgen. En laat ik voorop stellen, negen van de tien keer gaat het goed. Deze opgave vraagt van ons allemaal meer acceptatie en tolerantie voor mensen die een beetje anders zijn. En wat inlevingsvermogen: wat zou je willen als het om jezelf zou gaan of om iemand die je dierbaar is? In de basis verdient iedereen het toch om een fijn thuis te hebben!”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.