Woonkracht10 stakeholders over samenwerken

'Zoektocht naar balans tussen volkshuisvestelijke inzet en financiële gezondheid.'

Daan Vrijmoet

Finance Ideas

De (on)mogelijkheid van een duurzaam bedrijfsmodel was hét gespreksonderwerp in 2020. Niet alleen bij Woonkracht10, maar sectorbreed. Samen met Finance Ideas hebben we ons gebogen over de balans tussen onze maatschappelijke opdracht en de financiële mogelijkheden. Op korte en op lange termijn. Daan Vrijmoet, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas, licht toe.

“In 2020 is landelijk onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van de maatschappelijke opgaven voor corporaties. Dit onderzoek gebeurde op verzoek van de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie Ronnes. Het is uitgevoerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Klimaat, samen met Aedes. In het rapport ‘Opgaven en Middelen’, de resultante van dit onderzoek, constateren zij dat er geen duurzaam bedrijfsmodel is. Een belangrijke conclusie omdat de betrokken partijen nu niet meer om de hete brij heen kunnen: ‘nog meer’ doen voor de volkshuisvesting is niet realistisch.

Waar zit het knelpunt? Corporaties kunnen niet aan de opgaven voldoen omdat investeren voor woningcorporaties in belangrijke mate onrendabel is. Neem verduurzaming van woningen, waarbij van corporaties wordt verwacht dat ze een voorstrekkersrol spelen. De ingreep kost veel geld en operationele kosten nemen toe als gevolg van onderhoud aan installaties. Dat doet financieel dus dubbel pijn. 

Buffer voor toekomstige generaties
Al voordat het rapport ‘Opgaven en Middelen’ werd gepubliceerd, had Woonkracht10 vragen over haar eigen positie. Ze wilde inzicht in de lange termijn duurzaamheid van haar businessmodel. Daarom heeft zij met 14 andere corporaties meegedaan aan het door ons uitgevoerde onderzoek Corporatie PrognoseModel. Voor alle deelnemende corporaties hebben we de opgaven op basis van hun eigen beleid afgezet tegen hun financiële positie. Dit leidt tot dezelfde conclusie als die in ‘Opgaven en Middelen’: dat het financieel heel lastig is om alle opgaven uit te voeren. Zeker omdat we in het Corporatie PrognoseModel rekening houden met de buffer die Woonkracht10 wil aanhouden bovenop de financiële ratio’s van Aw en WSW. Die buffer dient als bescherming voor risico’s. Daarnaast wil Woonkracht10 zorgvuldig omgaan met de middelen die ze nu heeft. Middelen die zijn opgebouwd door vorige generaties. Door evenwichtig beleid met een langere tijdshorizon wil Woonkracht10, net als andere corporaties, zorgen dat er voldoende overblijft voor de generaties hierna. Het vaststellen van interne ratio’s die hoger liggen dan de ratio’s van de externe toezichthouders helpt hierbij.

Verdeling van de taart
Vervolgens zijn we met Woonkracht10 een stap verder gegaan. We hebben het financiële beleid en de investeringsruimte onder de loep genomen. Hoe groot moet de financiële buffer zijn? Hoeveel investeringsruimte wil je behouden en hoe wil je die verdelen in de tijd? Dat is één van de lastigste uitdagingen voor alle corporaties: nu veel investeren, en dus leningen afsluiten voor deels onrendabele investeringen, betekent dat je een groter stuk van de taart opeet en minder overhoudt voor toekomstige generaties. De meeste corporaties kunnen prima een deel van hun buffers inzetten voor de volkshuisvesting, maar tot hoe ver ga je hierin? 

Het is belangrijk dat corporaties stilstaan bij de vraag: wat wil ik in de toekomst structureel kunnen blijven investeren? Dat maakt het mogelijk om te bepalen hoeveel van de taart de komende jaren mag worden opgesnoept. 

Doorrekeningen voor de langere termijn
Met Woonkracht10 hebben we doorrekeningen gemaakt voor die langere termijn. Op basis daarvan heeft Woonkracht10 bepaald tot hoe ver ze wil gaan met leningen in de komende vijf jaar en in de verdere toekomst. Woonkracht10 staat er voor de komende vijf jaar financieel prima voor. Om dat zo houden, wil ze niet te dicht bij de ratio’s van de externe toezichthouders uitkomen. Met de investeringen die ze de komende vijf jaar wil doen, boet ze iets in op haar reserves. Maar ze blijft nog steeds financieel heel gezond, met voldoende buffer. Om die financiële gezondheid vast te houden, is het wel nodig om na deze periode opnieuw keuzes te maken. Woonkracht10 heeft met dit financiële kader de balans gezocht tussen volkshuisvestelijk maximaal presteren en financieel gezond blijven voor toekomstige generaties.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.