Woonkracht10 vastgoedsturing
Woonkracht10 vastgoedsturing
Woonkracht10 vastgoedsturing

Solide vastgoedstrategie:
investeren in kwaliteit en duurzaamheid

Dit waren de doelen voor 2020

 • We zetten stappen waarmee we vastgoedsturing als geïntegreerd proces in de organisatie verankeren.

 • Per complex is een integrale complexbeoordeling en een complexstrategielabel beschikbaar.

 • We hebben minimaal 20 complexplannen gerealiseerd met daaraan gekoppeld een complexbegroting.

 • We stellen een portefeuillestrategie op met daarin het huur- en verkoopbeleid, met als doel: voldoende betaalbare woningen voor huurders die daarvan afhankelijk zijn.

 • We hebben een voorspelbaar onderhouds- en investerings-programma, afgestemd op de uitrol van het warmtenet.

 • Voor de eerste drie jaar hebben we vanuit het investeringsprogramma de startbesluiten opgesteld.

 • Naast het wijkplan voor Kraaihoek (Papendrecht) hebben we minimaal twee andere wijkplannen opgesteld, voor Noord in Zwijndrecht en voor Souburg in Alblasserdam.

 • We verwachten in 2020 15 groot onderhouds-, verbeterings- en nieuwbouwprojecten in uitvoering te hebben, waardoor we circa 750 woningen verduurzamen.

 • We reserveren € 0,9 miljoen extra ten opzichte van 2019 om keukens, badkamers en toiletten te vernieuwen en woningen bij mutatie asbestveilig te maken.

 • Het planmatig onderhoud is afgestemd op het investerings-programma.

 • In 2020 voeren we in een aantal complexen groot onderhoud uit aan collectieve cv- en liftinstallaties.

 • In 2020 continueren we de extra inzet op veilig wonen: asbestsanering, brandveiligheid, legionella en sanering open verbrandingstoestellen.

Zorgen dat er voldoende goede, betaalbare woningen beschikbaar zijn voor onze klanten, nu en in de toekomst, dat is onze kerntaak. We investeren in de kwaliteit van onze woningen zodat onze klanten een thuis hebben waar zij met trots hun familie en vrienden kunnen ontvangen. Om dat goed te kunnen (blijven) doen, hebben we organisatiebreed aandacht voor ons vastgoed, wat daarmee moet gebeuren en welke keuzes we daarin maken. In 2020 heeft het proces van vastgoedsturing een stevige plek gekregen binnen de organisatie, met betrokkenheid van alle gebiedsteams.
In 2020 hebben we onze portefeuillestrategie vernieuwd met daarin de thema’s waar we de komende jaren op inzetten. Met inbreng van collega’s en in samenwerking met gemeenten, CombiRaad en andere stakeholders hebben we het afgelopen jaar wijkplannen opgesteld voor Noord (Zwijndrecht), Kraaihoek (Papendrecht) en de Staatsliedenbuurt (Alblasserdam).

In totaal hebben we in 2020 € 18,5 miljoen geïnvesteerd in het vernieuwen en verbeteren van onze woningen. Daarmee hebben we 72% van ons investeringsprogramma gerealiseerd. Een deel schuift door naar 2021 als gevolg van de coronacrisis en uitgestelde planontwikkeling.

 Voor het planmatig onderhoud inclusief energetische verbeteringen zijn we een ketensamenwerking (RGS) met zes onderhoudsbedrijven aangegaan. Met hun professionele input worden per complex onderhoudsscenario’s voor de langere termijn opgesteld. De RGS-partners spelen verder een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons woningbezit. Op dit belangrijke thema hebben we ook in 2020 stappen gezet. Met energetische maatregelen zijn 736 woningen naar een groen energielabel gebracht. En met de SAH-subsidie die we ontvingen, kunnen we in de komende vijf jaar 1.160 woningen aansluiten op het warmtenet. 

Net als voorgaande jaren hebben we in 2020 geïnvesteerd in de veiligheid van onze woningen en in de kwaliteit van keukens, badkamers en toiletten.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van vastgoedstrategie.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.