Woonkracht10 rentmeesterschap sloop-nieuwbouw
Woonkracht10 rentmeesterschap Bewoneradviesgroep Eemstein-Zonnestein Zwijndrecht
Woonkracht10 rentmeesterschap SOK-ondertekening Kraaihoek Papendrecht

Adequaat rentmeesterschap:
gezonde financiële positie 

Dit waren de doelen voor 2020

  • We herijken ons financieel beleid op basis van een onderzoek naar de (on)mogelijkheid van een duurzaam bedrijfsmodel.

  • We vergroten het budget- en kostenbewustzijn bij medewerkers en afdelingen.

  • In samenwerking met Wonen en Vastgoedsturing voeren we tijdig een nieuw (meerjarig) huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging in.

  •  In lijn van de aanbevelingen in de managementletter van BDO zijn we continu bezig met procesverbetering en pakken we in 2020 het Incassoproces aan.

  • Mail-to-pay is klantgericht ingevoerd en gebiedsgericht werken omarmd; daarmee dragen we eraan bij dat huisuitzettingen door huurachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Onze ambities en opgaven zijn groot, onze financiële middelen beperkt. Met goed rentmeesterschap zoeken we steeds de balans tussen onze maatschappelijke opdracht en de financiële mogelijkheden. Zodat we ook in de toekomst onze rol in de Drechtsteden kunnen blijven vervullen.
Op termijn zijn de maatschappelijke opgaven van corporaties groter dan hun financiële middelen. Dat is in 2020 uit het rapport ‘Opgaven en Middelen’ naar voren gekomen. Ook voor Woonkracht10 geldt dat we onder de huidige omstandigheden op langere termijn geen duurzaam verdienmodel hebben. We kunnen onze volkshuisvestelijke ambities de komende vijf jaar waarmaken met behoud van een gezonde financiële positie. Voor de jaren daarna moeten we volkshuisvestelijk en financieel keuzes maken. Dit hebben we in het kader van het duurzaam bedrijfsmodel in 2020 uitgebreid besproken. We hebben een ‘remweg’ ontwikkeld zodat we tijdig kunnen bijsturen als de (financiële) situatie daar om vraagt.

We hebben in 2020 een inflatievolgend huurbeleid doorgevoerd. Alleen huurders met een hoger inkomen kregen een hogere (inkomensafhankelijke) huurverhoging. 

Ons incassobeleid is erop gericht om huurachterstanden zo snel mogelijk op te lossen. In 2020 hadden we dan ook maar twee ontruimingen op basis van huurachterstand. We passen maatwerk toe waar de situatie daar om vraagt. Mede hierdoor is de invloed van de coronacrisis op onze huurinkomsten in 2020 beperkt gebleven.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van adequaat rentmeesterschap.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.