Woonkracht10 beheerkracht
Woonkracht10 beheerkracht
Woonkracht10 beheerkracht

Goede beheerkracht: woongenot in al zijn facetten

Dit waren de doelen voor 2020

  • Positioneren behoefte uit de wijk door realistische beheerplannen; we stellen per gebied twee beheerplannen op.

  • Gebiedsteam in positie; we borgen wat we in 2019 hebben ingezet om het gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen.

  • We geven verder vorm en inhoud aan onze positie in het sociale netwerk in wijken en buurten.

  • Met kennis en middelen moedigen we initiatieven aan van bewoners en belanghouders die bijdragen aan een goede woonkwaliteit.

  • We investeren in de leefbaarheid en veiligheid van ‘onze’ wijken en buurten.

  • Om de kwaliteit van de schoonmaak van de algemene ruimtes in onze flatgebouwen beter te controleren, gaan we over tot inkoop van nieuwe schoonmaakcontracten.

  • Medewerkers krijgen een training om eenzaamheid, armoede en psychische problemen onder huurders (beter) te kunnen signaleren.

  • In samenwerking met maatschappelijke partners bieden we begeleiding aan huurders bij wie we eenzaamheid, armoede en/of psychische problemen signaleren.

  • We zetten ons in voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

  • We bereiden een visie op vergrijzing voor.

Het woongenot van onze klanten begint met een goede, passende en betaalbare woning. Maar een prettige, veilige woonomgeving en een goede verstandhouding met de buren zijn minstens zo belangrijk. Door de toenemende kwetsbaarheid en vergrijzing in onze buurten vraagt dit extra onze aandacht. In combinatie met onze ambities om onze woningen te verduurzamen en te verbeteren én ze betaalbaar en beschikbaar te houden, staan we voor grote opgaven. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners om al deze opgaven aan te gaan. Door gebiedsgericht te werken, versterken we die samenwerking, extern én intern. In 2020 hebben we verder vorm en inhoud gegeven aan het gebiedsgericht werken en zijn we nog meer thuis geraakt in onze wijken en buurten. 
 
Met de nodige aanpassingen en creativiteit is het ondanks de coronamaatregelen gelukt om in alle gebieden initiatieven en projecten te realiseren die de leefbaarheid en veiligheid ten goede komen.
Voor de schoonmaak van de algemene ruimtes van onze portiek- en flatgebouwen, werken we aan uniformering van de contracten zodat we die in 2021 opnieuw kunnen aanbesteden.
Woonkracht10 maakt zich hard voor een inclusievere samenleving waar iedereen kan wonen, óók mensen met een beperking of problemen. Door goede samenwerking met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties en door ‘out of the box’ te denken, zorgen we dat er voor iedereen een thuis is in de wijk. Op verzoek van het Leger des Heils, De Hoop en via het project Housing First hebben we acht mensen een woning geboden of toegezegd. En we onderzoeken de mogelijkheden om twee woonzorgprojecten te realiseren, in Papendrecht en Alblasserdam.

Ons huurdersbestand vergrijst. We hebben in 2020 de uitgangspunten bepaald voor een visie hoe we het langer zelfstandig wonen van de steeds ouder wordende huurders in goede banen kunnen leiden. Ook bij dit thema is samenwerking het sleutelwoord. Als tweede spoor zetten we in op fysieke aanpak van woningen en woongebouwen. Wat het laatste betreft hebben we een voorstel voor een Senior+ label ontwikkeld en een scootmobielbeleid opgesteld.

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze woningen heeft en houdt onze aandacht. In het huurbeleid is het doel om 82% van onze woningen betaalbaar te houden voor huurders met lagere inkomens.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van beheerkracht.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.